Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä


GF Money Consumer Finance Oy

Y-tunnus: 2382033-5

Kristiinankatu 3 B

20100 Turku

Puhelin: 09 427 05044

Sähköposti: asiakaspalvelu@gfmoney.fi

 

2. Rekisterin nimi


GF Money Consumer Finance Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”GF Money Consumer Finance Oy:n asiakasrekisteri”)

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriä käytetään GF Money Consumer Finance Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsittelevät GF Money Consumer Finance Oy sekä Bisnode Finland Oy ja Instantor AB tiedon välittäjinä.

 

4. Rekisterin tietosisältö


Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten:

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan ilmoittamat tiedot, GF Money Consumer Finance Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Bisnode Finland Oy, Väestörekisterikeskus, Instantor AB, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

 

 

8. Markkinointi


Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja GF Money Consumer Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. GF Money Consumer Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

 

 

9. Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku.

 

 

10. Korjaamisoikeus


GF Money Consumer Finance Oy korjaa ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Virheellinen tieto korjataan sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku.

 

11. Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää GF Money Consumer Finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku.

 

12. Evästeet


Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. GF Money Consumer Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

GF Money Consumer Finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että GF Money Consumer Finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea GF Money Consumer Finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan GF Money Consumer Finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, GF Money Consumer Finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

 

13. Muutokset


GF Money Consumer Finance Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan GF Money Consumer Finance Oy:n internet-sivuilla.