Kulutusluoton lainaehdot

Kulutusluoton yleiset sopimusehdot (PDF)

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (PDF)

 

1. Luotonantaja


Lainasto Oy

Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku

Y-tunnus: 2382033-5

Puhelin: 09 427 05044

Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi

Lainasto Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

 

2. Luoton myöntäminen


Luotto voidaan myöntää 22 vuotta täyttäneelle ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, joka on

hoitanut raha-asiansa hyvin, joka asuu vakituisesti Suomessa, joka on luottokelpoinen, jolla on

käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten ja

joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

Luottoa haetaan verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakija

tunnistautuu verkkopalveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonantajan hyväksymällä

tavalla. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonhakijan tulee lukea ja

hyväksyä lainaehdot ennen lainahakemuksen lähettämistä.

Luotonhakija ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa

henkilötietojensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonhakijan luottotiedot hankitaan

Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja tarkistaa luotonhakijan hakemustiedot

luotonhakijan valinnan mukaan joko automaattisen Instantor-palvelun avulla tai luotonhakijan

lähettämien tulotositteiden taikka luotonhakijan verotietojen perusteella.

Luotonhakijan valitessa Instantor-palvelun käytön, luotonhakija ilmoittaa ymmärtävänsä, että

luotonantaja selvittää luotonhakijan luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun

avulla. Luotonhakija kirjautuu luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot

pankkitilinsä tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonhakija käyttää Instantor AB:n palvelua

noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Instantor AB lähettää luotonantajan käyttöön arvion

luotonhakijan luottokelpoisuudesta. Luotonhakija antaa suostumuksensa siihen, että luoton

myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatua luottokelpoisuusarviota.

Luotonantaja voi varmentaa luotonhakijan hakemustiedot myös luotonhakijan toimittamasta

tulotositteesta (esimerkiksi palkkalaskelma- tai verotuspäätöskopiosta). Asiakirjat voi liittää

lainahakemukseen suoraan verkkopalvelussa tai lähettää ne luotonantajalle joko sähköpostitse

osoitteeseen asiakaspalvelu@lainasto.fi tai postitse osoitteeseen Lainasto Oy, Kristiinankatu 3 B,

20100 Turku. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta palauttaa toimitettuja asiakirjoja. Luotonantaja

ei ole vastuussa kadonneesta postista tai viestinnän virheistä tai mistään asiakirjojen

toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.

Luotonantaja varaa aina oikeuden luotonhakijan verotietojen tarkistukseen.

 

Sopimus syntyy, kun luotonhakijan sähköisesti allekirjoitettu verkkohakemus on saapunut

luotonantajalle ja kun luotonantaja antaa hyväksytyn lainapäätöksen. Luotonantaja ilmoittaa

luottopäätöksestään luotonhakijalle sähköisesti. Sopimuskokonaisuus muodostuu

lainahakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä sekä lainaehdoista ja lainasopimuksesta.

Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestään luotonhakijalle sähköisesti.

 

3. Luoton määrä ja laina-aika


Luoton määrä on luotonhakijan lainahakemuksessaan ilmoittama tai muu sovittava summa. Laina-

aika ilmoitetaan erikseen lainahakemuksessa. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua

luottoa pienempi luotto. Laina-aika on tällöin pienemmän lainasumman lainataulukon mukainen

maksimi laina-aika. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun luotto on maksettu luotonhakijan

ilmoittamalle pankkitilille.

 

4. Luottoon liittyvät kulut, palkkiot ja maksut


Koron lisäksi luotonhakija on velvollinen maksamaan seuraavat lainan hoitoon liittyvät maksut:

– Kuluttajaluottosopimuksessa yksilöity luoton järjestelypalkkio, joka lisätään myönnetyn luoton

määrään ja veloitetaan ensimmäisessä tai ensimmäisissä maksuerissä. Järjestelypalkkio tulee myös

luoton ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen

jakamisesta erien kesken.

– Kuluttajaluottosopimuksessa yksilöity kiinteä luotonhoitomaksu.

 

5. Luoton korko


Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle avoimelle saldolle

luottosopimuksen mukaista korkoa. Luoton nimelliskorko on 41,16 %. Nimelliskorko lasketaan

todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n mukainen todellinen vuosikorko riippuu myönnettävän luoton ja

takaisinmaksuerien määristä. Todellinen vuosikorko on yksilöity luottosopimuksessa. Todellinen

vuosikorko on 67,13 %, kun luoton määrä on 5000 euroa ja laina-aika 36 kuukautta. Todellinen

vuosikorko sisältää kaikki luotosta aiheutuvat kulut ja palkkiot.

 

6. Luoton takaisinmaksu


Luotto maksetaan takaisin luottosopimuksen mukaisissa maksuerissä. Luotonantaja toimittaa

luotonsaajalle laskun jokaisesta maksuerästä erikseen.

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempia lyhennyksiä tai

koko luotto ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä

osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa eikä se vapauta luotonsaajaa tulevien kuukausierien

suorittamisesta.

 

Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa luotostaan laskua, on luotonsaajan itse otettava yhteys

luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta

maksuerän maksamatta jättämiseen eräpäivänä.

 

7. Luoton takaisinmaksun myöhästyminen


Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle

määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli edellä mainittu viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta

maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää

enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa

koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on

maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Maksun viivästyessä luotonsaajalle lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset

viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta,

luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun

hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet


Maksun laiminlyönti

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö

sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään

kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen

sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä

taikka se käsittää koko jäännössaatavan.

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan

sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta

seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi

luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle

viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

– luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat

voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,

– luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai

– luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn

aloittamisesta.

Erääntymisen voimaantulo

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin

huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun

eräännyttämisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä

maksamatta. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa

luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa

kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä

toimista aiheutuneet kulut.

 

9. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin


Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun

laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on

viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla

on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on

muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

 

10. Peruuttamisoikeus


Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimuksensa ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14

päivän kuluessa siitä, kun luotonsaaja on pysyvällä tavalla saanut luottoa koskevat ennakkotiedot

ja sopimusehdot.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Lainasto Oy

Kristiinankatu 3 B

20100 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lainasto.fi.

Peruuttamisilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

– luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

– ilmoitus peruutuksesta

– luoton määrä

– paikka ja aika

– luotonsaajan omakätinen allekirjoitus

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka

luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaaja sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja

viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle

lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä

mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

 

11. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus


Luotonsaaja vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja

totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

Luotonantaja ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä.

Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee olla vastaavia väestötietojärjestelmään

rekisteröityjen tietojen kanssa.

Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja tämän

käytössä. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista.

Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä

syntyneet kohtuulliset kulut.

 

12. Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana


Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä

tietoja sopimussuhteen voimassaoloaikana.

 

13. Oikeus muutoksiin


Luotonantaja pidättää oikeuden luottosopimuksen ehtojen muutoksiin ilman velvollisuutta

ilmoittaa niistä etukäteen, mikäli mahdolliset muutokset eivät vähennä luotonsaajan oikeuksia

eivätkä lisää luotonsaajan velvollisuuksia. Lisäksi lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä

johtuvat muutokset ovat mahdollisia.

 

14. Vastuu välillisistä vahingoista


Luotonantaja ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei

vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

15. Ylivoimainen este


Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta

arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta

noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen

mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli

on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta

esteestä. Luotonsaaja ja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa

ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen

tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

Nostetut lainavarat siirretään luotonsaajan pankkitilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman

pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien

Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

– palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä,

välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,

– mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä

tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä,

sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai

epäsuoria vahinkoja,

– palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai

– vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun

toimintaa tai sen osaa.

Näillä luottosopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain

mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä

ilmoitusta.

 

16. Sopimuksen siirto


Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen

määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta.

 

17. Tietosuoja


Luotonhakijan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jonka sisältämiä tietoja

käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on myös oikeus käyttää

luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen

suoramarkkinointi), mikäli hakija ei sitä nimenomaisesti kiellä.

 

18. Valvontaviranomaiset


Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-

Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

 

19. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot


Luotonsaaja voi saattaa luoton yleisiä ehtoja ja luottosopimusta koskevan erimielisyyden

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3 B

PL 306

00531 Helsinki

puh. 029 566 5200

www.kuluttajariita.fi

Luottosopimusta koskevissa erimielisyyksissä kuluttajan kannattaa olla yhteydessä

kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian

käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

20. Oikeuspaikka ja sovellettava laki


Mikäli tätä luottosopimusta koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä

neuvotteluilla, riita-asiat ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei

luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa Suomessa, riita-asiat ratkaistaan luotonantajan

kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Ehdot ovat voimassa 1.9.2016 alkaen.